ਵਾਰੰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਵਾਰੰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋ
ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰਮਿਟ ਨੂੰservices@bntbattery.com